REGISTER
 
Register tham dự tại TP.HCM   Hà Nội
  (Phiếu Register chỉ có giá trị tham dự tại khu vực Quý vị đã lựa chọn)
 
Full name (*)
Birthday - -   Male   Female
Title
Address (*)
Company name
Company address
Type of business
Email (*) Điện thoại     
Tax code Fax                
Phone Company email 
Mobile (*)
  Publication One Member Company Limited
(Commercial Representative Office of NHIP CAU DAU TU publication )
Payment Cash
  Banking transfer
      Công ty TNHH Một thành viên Ấn Phẩm
      Account Number: 38018129 - ACB, Saigon Branch